Календарь знаменательных и памятных дат в 2020

Юбілейныя даты 2020 года (персаналіі, аб’екты, падзеі):


Агінскі канал, Дняпроўска-Нёманскі канал, Вялікі Пінскі канал, Порт Агінскага (255 гадоў з пачатку будаўнiцтва, пачатак сплаву
абвешчаны ў 1775 г.).
Андрэй Блажко (Пухавіцкі р-н), арганiзатар i кiраўнiк дукорскiх партызан (удзельнiкаў барацьбы супраць польскiх акупантаў на тэрыторыi
Iгуменскага i Мiнскага паветаў у 1919–1920 гг.) (125 гадоў з дня нараджэння).
Андрэй Бялынiцкi-Бiруля , беларускі метэаролаг, краязнавец (195 гадоў з дня нараджэння).
Беларускi дзяржаўны ўнiверсiтэт культуры (45 гадоў з часу заснавання).
Беларускi тэхналагiчны ўнiверсiтэт (90 гадоў з часу заснавання).
Беларуская акадэмiя мастацтваў (75 гадоў з часу заснавання).
Бярэзiнскi бiясферны запаведнiк (95 гадоў з часу заснавання).
Вадасховішча «Крынiца» (40 гадоў з часу стварэння).
Гедзімін, Гедымін, вялікі князь літоўскі (745 гадоў з дня нараджэння).
Горад Тураў 1040 год з часу першага ўпамiнання ў «Аповесцi мiнулых гадоў».
Дзіцячая чыгунка імя К. С. Заслонава (65 гадоў з часу адкрыцця). 14
«Евангелле Напрастольнае» – помнік старажытнабеларускага кнігадрукавання. Выдадзена П. Мсціслаўцам у Вільні на царкоўнасла-
вянскай мове (445 гадоў з часу выдання).
Жодзiнскi дом-музей А. Ф. Купрыянавай (40 гадоў з часу адкрыцця).
Жыгiмонт Кейстутавiч, вялікі князь літоўскі (655 гадоў з дня нараджэння).
Ігнат Манькоўскі, публiцыст, асветнiк, магчымы аўтар паэмы «Энеiда навыварат» (255 гадоў з дня нараджэння).
Каспар Бароўскі, жывапiсец, педагог (235 гадоў з дня нараджэння).
«Лiст да Абуховiча», помнiк беларускай лiтаратуры (365 гадоў з часу напісання).
Марцін Кухта, друкар, выдавец кніг на беларускай, рускай, польскай і літоўскай мовах, заснавальнiк Вiленскай друкарнi (145 гадоў з дня
нараджэння).
Нацыянальны парк «Браслаўскія азёры» (25 гадоў з часу заснавання).
«Нёман», лiтаратурна-мастацкi i грамадска-палiтычны часопiс (75 гадоў з пачатку выдання).
Пётр Сяўрук, беларускі паэт (115 гадоў з дня нараджэння).
Рыгор Беленькi, удзельнiк рэвалюцыйнага руху, арганiзатар i прапагандыст Мiнскай групы РСДРП (135 гадоў з дня нараджэння).
«Слова аб палку Iгаравым» («Слова пра паход Iгаравы»), помнiк лiтаратуры Кiеўскай Русi XII ст. (835 гадоў з часу стварэння).
Сымон Будны, дзеяч беларускай культуры, гуманіст, філосаф, асветнік, гісторык Вялікага Княства Літоўскага. Актыўны ўдзельнік
рэфармацыйнага руху, адзін з заснавальнікаў навуковай крытыкі Бібліі (490 гадоў з дня нараджэння).
Фiлон Кмiта-Чарнабыльскi, ваенны i палiтычны дзеяч ВКЛ, аўтар эпiсталярных твораў, якiя з’яўляюцца помнiкам старажытна-беларускай
лiтаратуры (490 гадоў з дня нараджэння).
Хведар Чарнышэвіч (Капыль), беларускі паэт, перакладчык (140 гадоў з дня нараджэння).
Цiмкавiцкае вадасховiшча (Капыльскі р-н) (45 гадоў з часу стварэння).
Часопісы серыі «У дапамогу педагогу» выдавецтва «Адукацыя і выхавванне» (25 гадоў з пачатку выдання).
«Энеіда навыварат», парадыйна-сатырычная паэма, адзiн з першых буйных твораў беларускай лiтаратуры новага часу (175 гадоў з часу
першай публікацыі).

Беларускія кнігі-юбіляры 2020 года:


«Апостал» («Книга деания и послания апостольская, зовемая Апостал»), апошняе вядомае друкаванае выданне Францыска Скарыны
(495 гадоў з часу выдання).
«Песні жальбы», першы зборнік вершаў Якуба Коласа (110 гадоў з часу выхаду зборніка).15
«Гусляр», другі зборнік Янкі Купалы (110 гадоў з часу выхаду зборніка).
«Крапіва», зборнік Кандрата Крапівы (95 гадоў з часу выхаду зборніка).
«Трэцяе пакаленне», раман Кузьмы Чорнага (85 гадоў з часу выхаду рамана).
«Ехаў казачнік Бай», «Конь і леў», кнігі казак Максіма Танка (65 гадоў з часу выхаду кнігі).
«Казка пра цара Зубра», кніга паэзіі для дзяцей Васіля Віткі (60 гадоў з часу выхаду кнігі).
«Азбука Васі Вясёлкіна», кніга паэзіі для дзяцей Васіля Віткі (55 гадоў з часу выхаду кнігі).
«Мсціжы», раман Івана Пташнікава (Лагойскі р-н) (50 гадоў з часу выхаду рамана).
«Адзін лапаць, адзін чунь», аповесць Міхася Стральцова (50 гадоў з часу выхаду аповесці).
«Снежныя грамніцы», зборнік лірыкі Яўгеніі Янішчыц (50 гадоў з часу выхаду зборніка).
«Сотнікаў», аповесць Васіля Быкава (50 гадоў з часу выхаду аповесці).
«Свята пчалы», зборнік Рыгора Барадуліна (45 гадоў з часу выхаду зборніка).
«Залатыя зярняты», зборнік казак Уладзіміра Дубоўкі (45 гадоў з часу выхаду зборніка).
«Родныя дзеці», раман Ніла Гілевіча (35 гадоў з часу выхаду рамана).
«Жывая азбука», паэтычны зборнік для дзяцей Авар’яна Дзеружынскага (25 гадоў з часу выхаду).
«Евангелле ад мамы», кніга паэзіі Рыгора Барадуліна (25 гадоў з часу выхаду).
«Бацькі і дзеці: дзённікі», кніга Уладзіміра Ліпскага (25 гадоў з часу выхаду).
«Дзівосны карабель : апавяданні пра птушак і жывёл», кніга прозы для дзяцей Уладзіміра Ягоўдзіка (25 гадоў з часу выхаду).
«Казкі дзеда Яраслава», кніга казак для дзяцей Яраслава Пархуты (25 гадоў з часу выхаду).
«Грот Афаліны», кніга Паўла Місько (25 гадоў з часу выхад